V NĚKTERÝCH KROUŽKÁCH MÁME STÁLE VOLNÁ MÍSTA - PŘIHLASTE SE!

Chci vybrat kroužek a přihlásit dítě

Nechcete klikat? Čtěte níže. Je to delší, ale najdete zde vše...

DŮLEŽITÁ PRAVIDLA A INFORMACE PRO RODIČE

1. Přihlášení do kroužku

Dítě lze do kroužku přihlásit:

- vyplněním online přihlášky

Dítě je řádně přihlášeno a může být přijato do kroužku pouze v případě, kdy lektor na první lekci nebo společnost Kroužky do první lekce obdrží vyplněnou, alespoň jedním z rodičů (resp. zákonným zástupcem dítěte) podepsanou přihlášku a má uhrazené kroužkovné.

V případě, že řádně vyplněná a podepsaná přihláška nebude včas lektorovi doručena, nemusí být dítě na lekci kroužku lektorem vpuštěno, a to i přesto, že je kroužek zaplacen.

Přihláška je platná vždy na daný školní rok, výjimkou jsou sezónní kroužky jako např. IN-LINE.

Pokud nebude dítě ve 2. pololetí v kroužku pokračovat, neprodleně o tom písemně informujte příslušnou organizaci

2. Dodatečné přihlášení v průběhu kroužku

Volnou kapacitu kroužku můžete ověřit u daného kroužku online.

Dítě lze do kroužku dodatečně přihlásit:

- vyplněním online přihlášky
- na vybraných školách vyplněním tištěné přihlášky

Pro dodatečné přihlášení do kroužku je nutné předat lektorovi organizaci vyplněnou a alespoň jedním z rodičů podepsanou přihlášku.

Lektor Vám poté předá informace o způsobu a výši úhrady kroužkovného. Cena kroužkovného při dodatečném přihlášení se snižuje od 4. lekce, při zameškání 1. - 3. lekce kroužkovné zůstává v plné výši.

3. Bezpečnost dětí

Bezpečnost dětí je u nás na 1. místě.

Všichni naši lektoři procházejí přijímacím řízením, včetně psychotestu a doložení ověřených referencí a trestní bezúhonnosti.

Vaše dítě lektor vyzvedne od paní učitelky, odvede do učebny, tělocvičny nebo pro některé specifické kroužky (Zálesák apod.) ven a po skončení kroužku opět vrátí paní učitelce do třídy, do školní družiny nebo předá rodiči.

Všichni lektoři jsou školeni na bezpečnost práce s dětmi a pracují v souladu s přísnými pracovními zásadami. Organizace jsou řádně pojištěny.

4. Zdravotní stav

Rodič se zavazuje, že dohlédne na to, aby se jeho dítě účastnilo kroužku pouze pokud je zdrávo, nebrání mu zdravotní ani psychický stav pobývat v dětském kolektivu a prozatím absolvovalo všechna povinná očkování.

Pokud má vaše dítě nějaké zdravotní, psychické či sociální omezení, neprodleně informujte lektora a určitě to nezapomeňte uvést i do přihlášky. Naši lektoři jsou na tuto práci připraveni a proškoleni, je však třeba, aby informaci o omezení měli.

5. Cena kroužku

Základní cena kroužků je uvedena u konkrétního kroužku.

Pokud ve škole platíme nájemné, je rozpočítáno do výše kroužkovného. Z tohoto důvodu se cena kroužků na jednotlivých školách liší.

V ceně některých uměleckých, rukodělných, edukativních a pohybových kroužků je započtena částka na materiál, energie na vypalování, speciální pomůcky, metodické deníky, listy apod.

6. Platba kroužků – úhrada kroužkovného

Rodič (resp. zákonný zástupce dítěte, dále jen rodič) je povinen uhradit kroužkovné ve dvou platbách (kroužek = 30 lekcí / školní rok, jedna platba / 15 lekcí).

První platbu je třeba uhradit hned poté, co rodič e-mailem či jiným způsobem dostane pokyny k platbě. První platba musí být uhrazena nejpozději ke dni zahájení kroužku či do sedmi dnů od přihlášení.

Druhá platba musí být uhrazena nejpozději do 15. února kalendářního roku následujícího po roce zahájení. Kroužkovné se platí na každé škole jinou formou, záleží na dohodě mezi organizací a vedením školy.

Způsoby úhrady

 • převodem – rodič obdrží na svou emailovou adresu, kterou uvede na přihlášku, veškeré podklady k platbě. Při platbě je vždy nutné vyplnit správný variabilní symbol;
   
 • hotově – rodič obdrží na svou emailovou adresu, kterou uvede na přihlášku, informaci o kontaktní osobě, která je pověřena výběrem kroužkovného v hotovosti v dané škole;

Pokud není kroužkovné v daných termínech uhrazeno, nebude dítě do kroužku přijato, nebude-li s lektorem nebo společností KROUŽKY písemně dohodnuto jinak. V případě nepřijetí dítěte do kroužku, nepřebírá lektor ani společnost KROUŽKY za dítě po dobu konání lekce kroužku odpovědnost.

V případě, kdy nebude kroužkovné uhrazeno řádně a včas, bude rodič vyzván k úhradě dlužné částky prostřednictvím e-mailu, sms zprávou, telefonicky či písemnou upomínkou. Pokud ani poté nebude kroužkovné uhrazeno, bude případ předán k vymáhání advokátní kanceláři. Náklady s tímto vymáháním spojené budou vymáhány po rodiči.

Jestliže dítě navštíví 5 a více lekcí, nemá uhrazené kroužkovné a nebude kroužek nadále navštěvovat, bude společnost KROUŽKY požadovat úhradu kroužkovného v plné výši.

Jestliže dítě navštíví 2 až 4 lekce, nemá uhrazené kroužkovné a nebude kroužek nadále navštěvovat, bude společnost požadovat úhradu kroužkovného za počet navštívených lekcí.

V případě absence dítěte na lekci (na méně jak na 5 po sobě jdoucích lekcích), organizace neposkytuje finanční, ani jinou kompenzaci.

V případě přerušení nebo ukončení docházky dítěte na kroužek nevzniká nárok na vrácení kroužkovného.

7. Převedení kroužkovného

V případě přerušení nebo ukončení docházky dítěte na kroužek kroužkovné převádíme do dalšího platebního období nebo na jiný kroužek poskytovaný některou ze společností KROUŽKY a to pouze v případě, že je dítě na kroužku nepřítomno z důvodu nemoci více než na 5 po sobě jdoucích lekcích. Poměrnou část kroužkovného sníženou o administrativní náklady převádíme na základě vaší žádosti a lékařského potvrzení.

8. Zrušení kroužku, vrácení peněz, první lekce

Jestliže je kroužek zrušen z organizačních důvodů, je rodičům na základě písemné žádosti (žádost by měla obsahovat jméno a příjmení, školu, kroužek a číslo účtu), která je zaslána e-mailem či na adresu organizace, vrácena poměrná část kroužkovného za neuskutečněné lekce.

Pokud je kroužek řádně zaplacen a účastník se rozhodne po první lekci kroužek nenavštěvovat, je rodičům na základě písemné žádosti vrácena celá platba (žádost by měla obsahovat jméno a příjmení, školu, kroužek a číslo účtu). Žádost je nutné odeslat do pěti dnů od konání první lekce.

9. Řád upomínek

 

a) Dítě chodí na kroužek, nemá uhrazeno kroužkovné

 • Organizace odesílá emailem, sms zprávou či písemně na adresu zákonného zástupce výzvu k úhradě kroužkovného, úhrada platby musí být provedena nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy;
 • v případě, že na základě výzvy nedojde k úhradě kroužkovného, nebo k individuální dohodě o platbě kroužkovného, předává organizace pohledávku zastupující advokátní kanceláři k vymáhání pohledávky, dlužná částka bude navýšena o náklady advokátní kanceláře.

b) Dítě na kroužek již nechodí, navštívilo 2-4 lekce, nemá uhrazeno kroužkovné

 • Organizace odesílá emailem, sms zprávou či písemně na adresu zákonného zástupce výzvu k úhradě poměrné části kroužkovného (dle počtu navštívených lekcí), úhrada platby musí být provedena nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy;
 • v případě, že na základě výzvy nedojde k úhradě poměrné části kroužkovného, nebo k individuální dohodě o platbě kroužkovného, předává organizace pohledávku zastupující advokátní kanceláři k vymáhání pohledávky, dlužná částka bude navýšena o náklady advokátní kanceláře

c) Dítě na kroužek již nechodí, navštívilo 5 a více lekcí, nemá uhrazeno kroužkovné

 • Organizace odesílá emailem, sms zprávou či písemně na adresu zákonného zástupce výzvu k úhradě kroužkovného, úhrada platby musí být provedena nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy;
 • V případě, že na základě výzvy nedojde k úhradě kroužkovného, nebo k individuální dohodě o platbě kroužkovného, předává organizace pohledávku zastupující advokátní kanceláři k vymáhání pohledávky, dlužná částka bude navýšena o náklady advokátní kanceláře;
 • Výše nákladů advokátní kanceláře se stanoví v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).
10. Počet lekcí

Kroužky mají zpravidla 30 lekcí za školní rok (pokud je kroužek 2x týdně, 60 lekcí za školní rok). Kroužky končí závěrečnou 30. lekcí (resp 60. lekcí) a předáním vysvědčení, obvykle na přelomu května a června. 15 lekcí kroužků se obvykle nekryje s pololetím školy.

V případě odpadnutí lekce se ukončení kroužku posouvá o týden dále, lekce se nahrazuje.

11. Evidence lekcí

Lektoři vedou Knihu dokumentace kroužků s docházkou a zápisem z každého kroužku, do které můžete kdykoliv nahlédnout. Počet a náplň lekcí můžete také sledovat po zadání vašeho e-mailu a variabilního symbolu do našeho systému – vstup vám zašleme na e-mail na začátku kroužku, případně si o něj můžete požádat e-mailem.

12. Odpadlá lekce

V případě absence lektora děláme vše pro to, aby kroužek neodpadl a byl zajištěn zastupující lektor. Pokud kroužek odpadne, nahradíme jej v nejbližším termínu, nebo prodloužením následujících lekcí tak, aby byly odučeny všechny lekce za celý školní rok. O náhradním termínu kroužku či prodloužení lekcí budete informováni prostřednictvím zaslaného e-mailu, SMS zprávou nebo dopisem, který lektor předá dětem.

13. Informace a kontrola kroužků

V mateřské škole vás budeme o obsahu každého kroužku informovat na nástěnce prostřednictvím našich kroužkovaných letáků, pozvánkou, či e-mailem.

V základní škole vás o průběžném dění v kroužcích, chystaných vystoupeních a soutěžích budeme informovat pozvánkou, informačním letákem či e-mailem.

Kroužky průběžně navštěvují naši inspektoři anebo metodici. Cílem je neustále výuku kroužků zlepšovat. Pro rodiče je možné navštívit ukázkovou hodinu.

14. Místo konání kroužku

Kroužky se konají v učebně, tělocvičně, popř. venkovním areálu školy.

Rodiče vyplněním Přihlášky souhlasí s tím, že lektoři mohou s dětmi chodit  v rámci kroužku ven i mimo areál školy a to zejména v případě kroužku Zálesák.

15. Co s sebou na kroužek

V nabídce našich kroužků naleznete u každého kroužku informaci o tom, co mají mít děti s sebou na kroužek. K většině našich kroužků si můžete objednat pomůcky v našem e-shopu.

16. Naše společné lekce

S pomocí partnerských organizací pořádáme mimo jiné Florbalový turnaj, Kroužkovanou podívanou či Taneční soutěž.

17. Fotografie a videonahrávky

Rodiče souhlasí s pořizováním fotografií a videonahrávek z výuky kroužků, na nichž mohou být zachyceny jejich děti a souhlasí s jejich následným užitím společnostmi KROUŽKY pro jejich propagační a reklamní účely, tj. zejména jejich umístění na webové stránky společností KROUŽKY, použití v jejich reklamních, či výukových materiálech.

18. Spolupráce

Kdykoliv nám zavolejte dotaz, přání či námět, budeme vám vděčni za jakoukoliv zpětnou vazbu. Pokud se dozvíme sebemenší problém, okamžitě jej budeme řešit ke spokojenosti vás a vašich dětí.

19. Podmínky pro zpracování osobních údajů

Podpisem přihlášky udělil rodič souhlas se zpracováním svých osobních údajů a osobních údajů dítěte (dále jen „Osobní údaje“). Správcem těchto osobních údajů je společnost Dětská agentura Kroužky s.r.o.., IČ: 26481014.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může rodič nebo zákonný zástupce kdykoliv odvolat.

Osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro účely plnění smluvních závazků společností KROUŽKY vůči rodičům, pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely společnosti KROUŽKY (tj. především pro účely zasílání zpráv lektorů rodičům o činnosti dítěte na kroužku, zasílání informací rodičům o akcích pořádaných kroužky, o potřebných pomůckách na kroužky). KROUŽKY neposkytnou shromážděné osobní údaje bez souhlasu rodiče třetí osobě. Osobní údaje klientů budou uchovány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.