Zásady zpracování osobních údajů

Tyto zásady vydané v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) společností Omniveda Group s.r.o., IČO 24287580, se sídlem České mládeže 1096, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 51866 (dále jen „Správce“), mají za cíl zajištění informační povinnosti Správce dle čl. 13 Nařízení. 

Kontaktní údaje Správce 

Omniveda Group s.r.o. 
České mládeže 1096
460 06 Liberec
IČ: 24287580
info@krouzky.cz

Kategorie osobních údajů, které Správce zpracovává 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat za použití konkrétních identifikátorů či prvků. 

Subjekty údajů, tj. fyzickými osobami, jejichž osobní údaje Správce zpracovává, jsou děti – účastníci nebo zájemci o kroužky a tábory a jejich zákonní zástupci dále společně jen Zákazník. 

Kategorie osobních údajů

 • Identifikační údaje - jméno, příjmení, titul, datum narození, pohlaví, adresa trvalého pobytu, IP adresa, fotografie.
 • Kontaktní údaje - kontaktní adresa, telefonní číslo, emailová adresa.
 • Další údaje - třída dítěte, škola dítěte, město, cookies.
 • Citlivé osobní údaje – údaje o zdravotním omezení pro účely účasti na kroužku a/nebo příměstském táboře, rodné číslo. 

Právní důvody a účely zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pokud: 

1. Zpracování je nezbytné pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce, za účelem odpovědi na vznesený dotaz, pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto Subjektu údajů. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Jedná se zejména o tyto účely: 

 • Odeslání zájmu či přihlášky na volnočasovou aktivitu (kroužek, tábor, turnaj, apod.).
 • Vedení školní matriky subjektů pořádající volnočasové aktivity
 • Zájem o pracovní pozici u Správce.
 • Procesy spojené s identifikací zákazníka.
 • Komunikace se zákazníkem.

2. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje; 

Jedná se zejména o tyto účely: 

 • Plnění zákonných daňových a účetních povinností.
 • Vedení školní matriky školských zařízení pořádající kroužky.

3. Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby; 

4. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany, krom případů stanovených platnou legislativou.

Jedná se zejména o tyto účely: 

 • Vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory.
 • Vyhodnocování platební morálky pro účely prevence vzniku pohledávek.
 • Zpracování cookies pro analytické účely a fungování webových stránek.
 • Vedení školní matriky školských zařízení či obdobných subjektů, které realizují volnočasové aktivity. 

5. Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro daný účel.

Jedná se zejména o tyto účely: 

 • Zasílání obchodních sdělení s nabídkami volnočasových aktivit pro děti. Správce může zasílat i nabídku jiných subjektů spřízněných se Správcem. 
 • Pořízení a zveřejnění fotografií z kroužků, táborů či jiných akcí. 
 • Zpracování cookies pro marketingové účely (retargeting). 

6. Subjekt udělil souhlas se zpracováním údajům Správci a organizacím, které mají smluvní vztah se Správce a jsou realizátory volnočasových aktivit. Správce zajistí dodržování těchto pravidel i těmito subjekty. Konkrétně se jedná o: 

 • Clubs & Camps s.r.o., České mládeže 1096, 460 06 Liberec. IČ: 04490738
 • KROUŽKY o.p.s., V parku 2309/6, 148 00 Praha. IČ: 24147273
 • Středisko volného času a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Kroužky pro děti Praha, V parku 2309/6, 148 00 Praha. IČ: 03731189
 • Středisko volného času Kroužky pro děti ČR, V parku 2309/6, 148 00 Praha. IČ: 03691381
 • Středisko volného času Pro dětský úsměv z východních Čech, Vrchlického 582/18, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové. IČ: 07238282
 • Středisko volného času RADOST ZLÍN, Zerzavice 2146, 68601 Staré Město, IČ: 05882311
 • FLOW - Základní umělecká škola a Středisko volného času, Obchodní 329, Čestlice 251 01. IČ: 05825423
 • Věda nás baví o.p.s., Horská 2040/3, Nové Město, 12800 Praha 2. IČ: 24204137. 
  Subjekty dále také označeny jako „spolupracující subjekty“. 

Doba zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu, z příslušné legislativy, či oprávněného zájmu Správce či spolupracujících subjektů, nebo dle uděleného souhlasu. 

 • Není-li uvedeno jinak, či nevyplývá-li jinak z příslušné legislativy, rozumí se dobou zpracování osobních údajů v souladu s oprávněným zájmem Správce či spolupracujících subjektů doba tří (3) let od okamžiku vzniku právního důvodu pro zpracování osobních údajů.
 • Není-li uvedeno jinak, či nevyplývá-li jinak z příslušné legislativy, rozumí se dobou zpracování osobních údajů z důvodu splnění smlouvy nebo zadání poptávky doba trvání smluvního vztahu a tří (3) let od ukončení smluvního vztahu nebo zadání poptávky.
 • Není-li uvedeno jinak, či nevyplývá-li jinak z příslušné legislativy, budou osobní údaje udělené na základě souhlasu subjektu údajů zpracovávány po dobu pěti (15) let, nejdéle však do odvolání souhlasu.
 • Není-li uvedeno jinak, či nevyplývá-li jinak z příslušné legislativy, Správce či spolupracující subjekt omezí zpracování osobních údajů, jakmile tak v souladu s právním důvodem zpracování bude moci učinit a po uplynutí doby zpracování osobních údajů tyto řádně a bezpečně zlikviduje. 

Rozsah zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů příslušnému Správci poskytl, a to v souvislosti s udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů, uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se Správcem, nebo které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnou legislativou či k plnění zákonných povinností Správce. 

Způsob zpracování osobních údajů 

Správce zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně, zde však v minimálním rozsahu, které nemá pro subjekt údajů právní účinky nebo by se ho obdobným způsobem významně dotýkal. Automatizované zpracování údajů je použito např. za účelem zjištění nároku zákazníka na slevu apod. 

Sdílení osobních údajů s jinými správci a zpracovateli 

Kvůli zajištění některých zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, používáme služby třetích stran. Jsou to tito zpracovatelé: 

 • Web4U – hostingové služby
 • Facebook - FB pixel
 • Google - Google Analytics, Google AdWords
 • Seznam – Sklik
 • Smartlook - vytváření přehledu o chování návštěvníků
 • Ecomail - emailové newslettery a provoz SMS brány
 • Distributorské společnosti – Česká pošta, PPL, Zásilkovna apod.
 • Poskytovatel interního informačního systému
 • Poskytovatelé platebních brán
 • Školy
 • Účetní firma
 • Banky
 • Spolupracující subjekty 

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem na území České republiky i se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. bezpečných státech. 

Práva subjektů údajů 

Subjekt údajů je informován o svém právu: 

 • Požadovat od Správce přístup k osobním údajům;
 • Na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů;
 • Vznést námitku proti zpracování,
 • Na přenositelnost údajů za podmínek stanovených Nařízením;
 • Na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, byl-li udělen;
 • Nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí vč. profilování. 

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Správce nebo jím pověřený zpracovatel provádí takové zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu s Nařízením, Zákonem či ostatní platnou legislativou týkající se ochrany osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

 • Požádat Správce o vysvětlení;
 • Požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů. 

Nestanoví-li Nařízení, Zákon či ostatní platná legislativa týkající se ochrany osobních údajů jinak, Správce, či jím pověřená osoba, na žádost subjektu údajů odstraní neprodleně závadný stav v souladu s Nařízením, Zákonem či ostatní platnou legislativou týkající se ochrany osobních údajů. 

Za podmínek stanovených Nařízením, Zákonem a ostatní platnou legislativou týkající se ochrany osobních údajů Správce usnadňuje výkon práv Subjektu údajů prostřednictvím formuláře na této stránce

Nevyhoví-li Správce či spolupracující subjekt žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů, adresou Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice. 

Informace o souborech cookies

Cookie je malý textový soubor, který vzniká při zobrazení webové stránky. Používá se jako nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány. Soubory cookie jsou důležité pro správné fungování webu. Neukládáme do nich ale žádné citlivé osobní údaje, slouží jen např. pro analýzu návštěvnosti apod.

V nastavení prohlížeče může zájemcenastavit omezení používání cookies nebo jejich úplné vypnutí. Pak ale naše stránky nemusí plně fungovat.

U nás na krouzky.cz používáme tyto cookies:

 • Technické cookies - zajišťují, že vše běží, jak má. Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky nebo požadované služby reálně provozovat.
 • Analytické a funkční cookies - tyto soubory si pamatují vaše nastavení pro pohodlnější používání webu. Současně se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.).
 • Marketingové cookies - tyto soubory se používají pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Tyto cookies uchovávají např. informace o načtení stránky, provedení objednávky apod. a neobsahují žádné citlivé údaje.