Obchodní podmínky pro zájemce o aktivity

I. Obchodní podmínky pro zájemce o kroužky a tábory inzerované na www.krouzky.cz

1. Obecná ustanovení

1.1 Provozovatelem portálu krouzky.cz je společnost Omniveda Group s.r.o., IČ: 24287580, se sídlem České mládeže 1096, 460 06 Liberec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 51866 (dále jen „provozovatel").

1.2 Tyto obchodní podmínky pro zájemce o kroužky a/nebo tábory (dále jen „zájemce“) jsou účinné a platné od 1. 6. 2024.

1.3 Součástí obchodních podmínek jsou ceníky provozovatele, pokud jsou na portálu provozovatele spolu s obchodními podmínkami publikovány.

1.4 Obchodní podmínky se vztahují na veškerou poptávku učiněnou třetími osobami (zájemci) na portálu www.krouzky.cz.

1.5 Tyto obchodní podmínky jsou zájemci přístupné na portálu www.krouzky.cz. Zájemci doporučujeme obchodní podmínky vytisknout a zajistit si tak formu pro archivaci obchodních podmínek.

1.6 Zájemce bere na vědomí, že provozovatel je zprostředkovatelem vztahu mezi zájemcem o kroužek a/nebo tábor na straně jedné a inzerentem (poskytovatelem) kroužků a táborů na straně druhé. Provozovatel portálu www.krouzky.cz není poskytovatelem a organizátorem kroužků a táborů.

1.7. Inzerentem na portálu www.krouzky.cz jsou následující společnosti:

  • FLOW - Základní umělecká škola a Středisko volného času, IČ: 05825423
  • Kroužky o.p.s., IČ: 24147273
  • Středisko volného času a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Kroužky pro děti Praha, IČ: 03731189
  • Středisko volného času Kroužky pro děti ČR, IČ: 03691381
  • Středisko volného času Pro dětský úsměv z Východních Čech, IČ: 07238282
  • Středisko volného času Radost Zlín, IČ: 05882311
  • Věda nás baví, o.p.s., IČ: 24204137
  • VŠE PRO DĚTI z.ú., IČ: 03191397
  • Z.D.A.R., z.ú., IČ: 03097552

U každého nabízeného kroužku nebo tábora je vždy uveden inzerent. Inzerent zároveň uvádí i kompletní znění obchodních podmínek – vnitřní řád. Výtah těchto podmínek je pro zájemce uveden i v článku 6.

2. Změna obchodních podmínek

2.1 Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu kdykoliv jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek je účinná dnem jejich zpřístupnění na portálu www.krouzky.cz, pokud není provozovatelem stanoveno pozdější datum účinnosti.

2.2 Zájemce je oprávněn ve lhůtě třiceti (30) dnů od zveřejnění aktualizovaného znění obchodních podmínek e-mailem sdělit provozovateli svůj nesouhlas s aktualizovaným zněním obchodních podmínek a smlouvu vypovědět s pětidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem prokazatelného doručení výpovědi provozovateli, jinak se stává pro smluvní vztah rozhodné aktualizované znění obchodních podmínek od stanoveného data účinnosti.

3. Uzavření smlouvy

3.1 Zasláním přihlášky na kroužek a/nebo tábor prostřednictvím portálu www.krouzky.cz zájemce žádá provozovatele o zprostředkování kontaktu s inzerentem, uzavírá smlouvu o zprostředkování s provozovatelem a prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.  

3.2 Uzavřením smlouvy potvrzuje provozovatel zájemci, pokud zájemce vystupuje jako spotřebitel, že mu s dostatečným předstihem před uzavřením takové smlouvy provozovatel poskytl předsmluvní informace v rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy k ochraně spotřebitele, tj. že zájemce má v pozici spotřebitele práva z vadného plnění a právo na mimosoudní řešení sporu, a to následovně

3.2.1 Práva spotřebitele z vadného plnění

(a) Zájemce – spotřebitel je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění (reklamaci) písemně u jednatele společnosti, Omniveda Group s.r.o., IČ: 24287580, se sídlem České mládeže 1096, 460 06 Liberec, na adrese sídla provozovatele. Uplatnění reklamace se řídí ustanoveními § 13 a 19 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

(b) Provozovatel je povinen reklamaci zájemce přijmout a vydat zájemci písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je obsahem reklamace a jakým způsobem zájemce reklamaci požaduje vyřídit; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

(c) Jednatel provozovatele nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízená bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění vady, pokud se provozovatel se zájemcem nedohodne na delší lhůtě.

(d) Zájemce bere na vědomí, že neúspěch ve věci, pokud není prokazatelně zaviněn hrubým opomenutím, nedbalostí nebo úmyslným jednáním provozovatele, ale pouze právem provozovatele na jednostranném odmítnutí zájemce dle VOP, není důvodem pro uplatnění reklamace ze strany zájemce.

3.2.2 Mimosoudní řešení sporu

(a) Zájemce v postavení spotřebitele má právo v souladu s ust. § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele na mimosoudní řešení sporů s provozovatelem, pokud tyto spory vyplývají ze smlouvy mezi provozovatelem a zájemcem.

(b) Mimosoudní řešení sporu se zahajuje na návrh spotřebitele. Předpokladem podání návrhu je podle § 20n odst. 2 písm. d) zákona o ochraně spotřebitele předchozí uplatnění práva, které je předmětem sporu, u provozovatele. Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy zájemce uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u provozovatele poprvé.

4. Obsah inzerce

4.1 Provozovatel sděluje zájemci, že za obsah inzerce a kvalitu kroužků a táborů je odpovědný jejich poskytovatel (inzerent), nikoli provozovatel portálu www.krouzky.cz. Podmínky realizace jednotlivých inzerentů jsou vždy uvedeny u inzerenta v úplné podobě (vnitřní řád). Zde uvádíme nejdůležitější podmínky, které platí u všech inzerentů:

4.2 Zájemce může kdykoli upozornit provozovatele na vadný obsah inzerce či jakýkoli rozpor s inzertní politikou zveřejněnou v obchodních podmínkách pro inzerenty na portálu www.krouzky.cz.

5. Ostatní

5.1 Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup k portálu www.krouzky.cz.

5.2 Provozovatel neodpovídá za jakékoliv neoprávněné zásahy do portálu www.krouzky.cz, neoprávněný přístup k datům zájemce či jiný neoprávněný zásah do počítačových systémů provozovatele. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené dočasným přerušením nebo omezením dostupnosti portálu www.krouzky.cz.

5.3 Odchylná ustanovení v případné individuální smlouvě o zprostředkování mezi provozovatelem a zájemcem mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.

5.4 Ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění, provozovatel informuje zájemce, který je spotřebitelem, že spor, který se nepodařilo vyřešit smírnou cestou, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, https://adr.coi.cz/cs.

5.5 Pro soudní spory mezi provozovatelem a zájemcem (který není v pozici spotřebitele) v obchodních věcech se strany dohodly na místní příslušnosti soudu podle sídla provozovatele.

6. Výtah zásadních bodů z obchodních podmínek inzerentů

„PODMÍNKY PŘIJETÍ K ZÁJMOVÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

1. Účastníci zájmového vzdělávání ORGANIZACE jsou podle § 1 vyhlášky o zájmovém vzdělávání, děti, žáci a studenti; účastníky mohou být také pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby, bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu, včetně účastníků se speciálními vzdělávacími potřebami.

2. K účasti na zájmovém vzdělání se lze přihlásit vyplněním online přihlášky na www.krouzky.cz. ORGANIZACE může využít i dalších www stránek pro umístění online přihlášky za předpokladu splnění všech legislativních náležitostí

3. Dítě je řádně přihlášeno a do kroužku může být přijato pouze v případě, kdy kancelář ORGANIZACE do 1. lekce obdrží řádně vyplněnou přihlášku a má uhrazenou úplatu v termínu splatnosti.  

4. Přihláška je platná vždy na daný školní rok. Pokud nebude dítě ve 2. pololetí v zájmovém vzdělávání pokračovat, je nutné neprodleně kontaktovat ORGANIZACI doporučeně či e-mailem na info@krouzky.cz nebo na adresu kanceláře: Kroužky, V parku 2309/6, Praha-Chodov, 148 00 a dítě odhlásit.

5. Dítě lze dodatečně přihlásit: vyplněním on-line přihlášky viz odst. 2 tohoto článku;

POČET LEKCÍ KROUŽKŮ

1. Za školní rok je standardně odučeno 30 lekcí každého typu zájmové činnosti v případě lekce 1x týdně; v případě lekce 2x týdně je odučeno 60 lekcí za školní rok; při frekvenci 1x za 14 dní je odučeno 15 lekcí za školní rok.

2. Zrušená lekce ze strany ORGANIZACE je nahrazena buď samostatnou náhradní lekcí, nebo případně prodloužením následujících lekcí tak, aby byl odučen stanovený počet lekcí.

3. O zrušení lekce z důvodu absence lektora jsou zákonní zástupci i účastníci zájmového vzdělávání informování s dostatečným předstihem prostřednictvím emailu nebo SMS zprávou nebo případně i telefonicky.  

4. V případě speciálních projektů počet lekcí a časovou dotaci určují tyto speciální projekty.

5. Přijímání k účasti na zájmovém vzdělávání ORGANIZACE je prováděno bez omezení mimo uvedené výjimky:

a.  o přijímání k pravidelným zájmovým činnostem a táborovým a podobným činnostem je rozhodováno na základě elektronické přihlášky;

b.  počet přijímaných účastníků je limitován předpisy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků a podmínkami pro kvalitní zajištění obsahové náplně;

c.    pro některé formy zájmových činností jsou stanoveny vstupní podmínky, např. věková hranice pro účastníky pravidelné zájmové činnosti a soutěží, zdravotní způsobilost pro účast na táborových činnostech, zdravotní způsobilost musí odpovídat danému druhu činnosti apod.;

d.    je-li na konkrétní zájmovou činnost poskytnut grant, dar, nadační nebo sponzorský příspěvek (dále jen „dotace“), jsou uplatňovány požadavky a podmínky poskytovatele dotace.

PODMÍNKY ÚPLATY ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

1. Zájmové vzdělávání je poskytováno zpravidla za úplatu. Výše úplaty je většinou stanovena rozpočtem, přičemž rozpočtové příjmy na účastníka zpravidla nepřekročí rozpočtové výdaje na účastníka o více než 80 %.

2. V ostatních případech nesmí výše úplaty překročit 180 % průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti. Konkrétní výši úplaty stanovuje ředitel a je uvedena na webu ORGANIZACE uvedené v Článku 2 tohoto dokumentu a na přihláškách a propagačních letácích konkrétního kroužku.  

3. Povinností účastníků zájmového vzdělávání a podmínkou pro přijetí ke studiu pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost je včasná úhrada úplaty za vzdělávání stanoveným způsobem. Výjimky lze uplatnit dle ustanovení § 11 vyhlášky o zájmovém vzdělávání anebo na základě rozhodnutí ředitele.

4. Ceník úplat za zájmové vzdělávání poskytované ORGANIZACÍ je vydáván s ohledem na rozpočet, školský zákon a vyhlášku o zájmovém vzdělávání.

5. Jedním z východisek pro stanovení úplaty za zájmové vzdělávání podle § 12 vyhlášky o zájmovém vzdělávání, je průměrná výše skutečných neinvestičních výdajů na 1 účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti.

6. Při stanovování výše úplaty za jednotlivé formy zájmového vzdělávání je dále přihlíženo k jeho celkové délce, náročnosti a dalším podmínkám realizace.

7. Výše úplaty za zájmové vzdělávání formou pravidelných činností v zájmových útvarech je stanovována na základě kalkulace, zpracovávané a předkládané vždy nejpozději do 30. 9. daného školního roku.

8. Schválená výše úplaty je závazná, podmínky jejího snížení nebo prominutí jsou vymezeny v § 11, odstavci (3) a (4) Vyhlášky o zájmovém vzdělávání anebo na základě rozhodnutí ředitele.

9. Cena zájmového útvaru na školní rok je zpravidla uvedena u konkrétního zájmového útvaru na webových stránkách www.krouzky.cz.  

10. Pokud je v prostorách, kde probíhá zájmová činnost, požadováno nájemné, je rozpočítáno do výše požadované úplaty. Z toho důvodu se výše úplaty na jednotlivých místech poskytovaného vzdělávání liší.

11. U některých rukodělných, edukativních a pohybových zájmových činností je do celkové výše úplaty započtena i částka na materiál jako jsou speciální pomůcky, metodické deníky, listy, energie za výpal či pronájem keramické pece apod., proto je úplata za tento typ činnosti vyšší.

12. Při dodatečném přihlášení se výše úplaty snižuje od 5. lekce, při zameškání 1. – 4. lekce zůstává úplata v plné výši.

13. Celkový přehled zájmové činnosti se stanovenou výší úplat je zveřejňován na adrese www.krouzky.cz.

14. Výši úplaty a způsob úhrady obdrží zákonný zástupce po přihlášení dítěte do zájmového vzdělávání na svoji e-mailovou adresu. V případě, že v době přihlášení ještě není naplněna minimální obsazenost zájmového útvaru, jsou informace dle věty první zaslány až po splnění této podmínky.  

15. Součástí výše úplaty za zájmové vzdělávání je administrativní poplatek ve výši 300 Kč. Tento poplatek souvisí s pokrytím nákladů na zpracování přihlášky a vedení další agendy související s přihlášením dítěte k zájmovému vzdělávání u ORGANIZACE (školní matrika atd.). Poplatek je nevratný. Jedinou výjimkou z věty předchozí je situace, kdy ORGANIZACE zájmové vzdělávání nerealizuje z důvodu překážky na straně ORGANIZACE (např. neobsazení lektorem), v takovém případě je úplata vrácena v plné výši včetně administrativního poplatku. Administrativní poplatek se také vrací dle odstavce 20. písm. b. tohoto článku.

16. Forma úhrady a termíny splatnosti úplaty za zájmové vzdělávání:

a.    úplata za zájmové vzdělávání může být provedena:

i.    bankovním převodem na účet ORGANIZACE;  

ii.    platební kartou.

b.    úplata za zájmové vzdělávání může být v návaznosti na délku zájmového vzdělávání hrazena:

i.    za pololetí u kroužků;

ii.    jednorázově u ostatních forem zájmového vzdělávání.

Na základě úhrady je na jméno zákonného zástupce uvedeného v přihlášce vystavena systémem faktura, která je zaslána na e-mail nejpozději do 5 dnů po zaplacení. V případě, že zákonný zástupce požaduje vystavit fakturu na jiný subjekt než je on sám, uvede tuto skutečnost v přihlášce včetně identifikačních údajů subjektu, na který má být faktura vystavena. V takovém případě zašleme fakturu spolu s potvrzením o přijetí přihlášky na uvedený mail, a to nejpozději do 2 pracovních dnů, pokud je naplněn miminální počet dětí k otevření kroužku, nebo v momentě, kdy se minimální počet dětí k otevření kroužku naplní.

17.    Termíny splatnosti úplaty za zájmové vzdělávání:

a.    úplatu za   kroužky lze uhradit neprodleně po zaslání platebních údajů ze strany ORGANIZACE, nejpozději však ke dni zahájení kroužku; v případě že nebude uhrazena úplata nejpozději před začátkem druhé lekce v daném pololetí (lekce č. 2 a lekce č. 17 kroužku) nebude žákovi umožněn na lekci přístup;

b.    úplata za zájmové vzdělávání ve formě jiných akcí je hrazena do termínu stanoveného organizačními pokyny dané akce, nejpozději však do termínu zahájení těchto činností;

c.    o odkladu úhrady neprodleně rozhoduje vždy finanční manažer organizace na základě písemné žádosti doručené na e-mailovou adresu ORGANIZACE uvedené v Článku I tohoto dokumentu, nejdéle však maximálně 5ti dnů od zaslání písemné žádosti;

d.    v případě, že nebude úplata za zájmové vzdělávání uhrazena řádně a včas, bude zákonný zástupce vyzván k úhradě prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávou nebo telefonicky či písemně upomínkou. Pokud ani poté nebude úplata uhrazena, bude případ předán k vymáhání advokátní kanceláři a náklady s tímto vymáháním spojené budou vymáhány po zákonném zástupci.

18.    Výše úhrady za kroužky v závislosti na počtu lekcí, absenci či ukončení docházky:

a.    pokud uběhlo 5 a více lekcí, nemá uhrazenou úplatu, ale nebude dále zájmový kroužek navštěvovat, bude výše úplaty požadována v plné výši včetně nákladu na vymáhání úplaty, pokud takový vznikl;

b.    pokud uběhly 2–4 lekce, nemá uhrazenou úplatu a nebude dále zájmový kroužek navštěvovat, bude úplata požadována ve výši odpovídající počtu odučených lekcí spolu s administrativním poplatkem, zároveň může být připočten náklad na vymáhání úplaty, pokud takový vznikl;

c.    v případě absence účastníka zájmového vzdělávání na lekci (na méně jak 5 po sobě jdoucích lekcích), není poskytnuta žádná finanční kompenzace;

d.    v případě přerušení nebo ukončení docházky účastníka do zájmového vzdělávání, nevzniká nárok na vrácení úplaty. Úplatu lze v těchto případech převést do dalšího platebního období nebo na jiný typ zájmové činnosti ORGANIZACE (viz odst. 19. tohoto článku).

19.    Převedení úplaty za kroužky:

a.    v případě zrušení nebo ukončení docházky z důvodu nemoci je poměrná kompenzační část uhrazené úplaty převedena do dalšího platebního období nebo na jiný typ zájmové činnosti, a to pouze v případě, že je účastník zájmového vzdělávání nepřítomen více než 5 po sobě jdoucích lekcích;

b.    poměrná část úplaty se převádí na základě písemné žádosti a lékařského potvrzení zaslaného na adresu ORGANIZACE doporučeně či emailem;

c.    poměrná část úplaty je vypočtena: úplata za kroužkovné děleno celkovým počtem lekcí kroužku krát počet absentovaných lekcí;

d.    převedení úplaty u ostatních typů zájmového vzdělávání než je uvedeno v předchozím odstavci, je řešeno vždy obdobně, jako jsou nastaveny storno podmínky dané akce. Ve výpočtu jsou vždy zohledněny smluvní náklady na služby a zboží od třetích stran, o které se případně převedená úplata ponižuje.  

20.    Zrušení vybraného typu zájmové činnosti, vrácení peněz a 1. lekce:

a.    v případě zrušené vybrané zájmové činnosti z organizačních důvodů na straně ORGANIZACE, bude zákonnému zástupci přihlášeného účastníka zájmového vzdělávání vrácena plná úhrada, případně poměrná část úplaty za neuskutečněné lekce;

b.    pokud je úplata řádně a včas uhrazena a účastník se rozhodne po první lekci zájmové vzdělávání nenavštěvovat, bude zákonnému zástupci vrácena plná úhrada včetně administrativního poplatku;  

c.    pokud je úplata řádně a včas uhrazena a účastník se rozhodne do šesté lekce zájmové vzdělávání nenavštěvovat, bude zákonnému zástupci vráceno 50 % z kroužkovného včetně administrativního poplatku;  

d.    pokud je úplata řádně a včas uhrazena a účastník se rozhodne po šesté lekci zájmové vzdělávání nenavštěvovat, nevzniká nárok na vrácení úplaty;

e.    žádost o vrácení úplaty v případě dle písm. b a c je nutné zaslat nejpozději před konáním druhé či šesté lekce, emailem nebo písemně na adresu ORGANIZACE uvedené na přihlášce, žádost o vrácení úplaty musí obsahovat: jméno a příjmení účastníka zájmového vzdělávání, školu, kroužek;   

f.    úplata bude vrácena na účet, ze kterého přišla, a to nejpozději do 15 dní od obdržení žádosti.  

g.    v případě přerušení či zrušení zájmového vzdělávání z důvodů, na nichž nenese vinu ORGANIZACE, je ORGANIZACE oprávněna v rámci vyúčtování vrácenou úplatu ponížit o administrativní poplatek a poměrnou část odučených lekcí.

21.    Řád upomínek za neuhrazenou úplatu:

a.    Účastník navštěvuje zájmové vzdělávání, není uhrazena úplata:

i.    ORGANIZACE vyzývá emailem nebo SMS zprávou nebo písemně na adresu zákonného zástupce či současně telefonicky k úhradě úplaty

ii.    v případě, že nedojde k úhradě na základě opakované výzvy je ORGANIZACE oprávněna již požadovat náhradu za vymáhání pohledávky ve výši 100 Kč;

iii.    v případě, že na základě výzvy nedojde k úhradě úplaty za zájmové vzdělávání nebo k individuální dohodě, předává ORGANIZACE pohledávku zastupující advokátní kanceláři k vymáhání. Náklady s tímto úkonem spojené budou vymáhány po zákonném zástupci. Zároveň organizace neumožní další navštěvování zájmového vzdělávání až do plné úhrady úplaty, a to bez náhrady;

iv.    výše nákladů advokátní kanceláře se stanoví s vyhláškou č 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

b.    Účastník již zájmové vzdělávání nenavštěvuje, navštívil však 2–4 lekce nebo obdobnou část jiného typu zájmového vzdělávání, než je kroužek, není uhrazena úplata:

i.    ORGANIZACE vyzývá emailem nebo SMS zprávou nebo písemně na adresu zákonného zástupce či současně telefonicky k úhradě poměrné části úplaty (dle počtu navštívených lekcí).  

ii.    v případě, že nedojde k úhradě na základě opakované výzvy je ORGANIZACE oprávněna již požadovat náhradu za vymáhání pohledávky ve výši 100 Kč;

iii.    v případě, že na základě výzvy nedojde k úhradě úplaty za zájmové vzdělávání nebo k individuální dohodě, předává ORGANIZACE pohledávku zastupující advokátní kanceláři k vymáhání. Náklady s tímto úkonem spojené budou vymáhány po zákonném zástupci;

iv.    výše nákladů advokátní kanceláře se stanoví s vyhláškou č 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)

c.    Účastník již zájmové vzdělání nenavštěvuje, navštívil však 5 a více lekcí nebo obdobnou část jiného typu zájmového vzdělávání, než je kroužek, není uhrazena úplata:

i.  ORGANIZACE vyzývá emailem nebo SMS zprávou nebo písemně na adresu zákonného zástupce či současně telefonicky k úhradě úplaty.  

ii. v případě, že nedojde k úhradě na základě opakované výzvy je ORGANIZACE oprávněna již požadovat náhradu za vymáhání pohledávky ve výši 100 Kč;

iii. v případě, že na základě výzvy nedojde k úhradě úplaty za zájmové vzdělávání nebo k individuální dohodě, předává ORGANIZACE pohledávku zastupující advokátní kanceláři k vymáhání. Náklady s tímto úkonem spojené budou vymáhány po zákonném zástupci;

iv.  výše nákladů advokátní kanceláře se stanoví s vyhláškou č 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

22.  Poskytování slev:

Pokud účastník navštěvuje zájmové vzdělávání či jiné akce pořádané naší ORGANIZACÍ opakovaně, má nárok na slevu ve výši 10 % ze základní ceny:  

a.  opakovanou účastí se u zájmového vzdělávání rozumí účast v předchozích školních rocích, nikoliv účast v témže školním roce na více kroužcích;

b.  sleva se nevztahuje na zájmové vzdělávání a další pořádané akce, na které je využita mimořádná či účelová dotace v jakékoliv formě. Tato informace je vždy uvedena u přihlášky.  

c.  sleva je vázána na konkrétní rodné číslo a je nepřenosná.  

23.    Tábory:

a.  Účastník je vzat na tábor pouze v případě, že má před začátkem tábora řádně vyplněnou přihlášku a má uhrazenou úplatu v termínu splatnosti

b.  V případě neuhrazené přihlášky v termínu splatnosti je odeslána výzva, pokud není úplata uhrazena v termínu splatnosti výzvy, je přihláška stornována  

c. Storno poplatek při odhlášení dítěte z tábora před jeho zahájením činí z celkové ceny tábora:

i.  do 15 ti dnů před zahájením tábora, poplatek neúčtujeme

ii.  15 až 6 dnů poplatek 50 % z ceny tábora

iii.  5 a méně dnů poplatek 100 % z ceny tábora

iv. v případě odhlášení z důvodu nemoci nebo karantény 3 a více dnů před zahájením tábora není účtován storno poplatek, při odhlášení 2 a méně dnů před zahájením tábora je storno poplatek účtován.“

II. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

1.1 Provozovatel je správcem osobních údajů v rozsahu, v jakém mu takové údaje zájemce poskytne v rámci přihlášky služeb poskytovaných provozovatelem a/nebo v rámci plnění uzavřené smlouvy mezi zájemcem a provozovatelem.  

1.2 Osobní údaje jsou všechny informace, které mohou být přímo či nepřímo (tj. spolu s dalšími údaji) vztaženy k žijící fyzické osobě. Tyto údaje zahrnují například jména, IP adresy a kontaktní údaje, jako je telefonní číslo, e-mailová adresa a poštovní adresa.

1.3 Provozovatel stanovuje účely a prostředky zpracování osobních údajů poskytnutých zájemcem.

1.4 Zpracovávání osobních údajů zahrnuje jakoukoliv operaci prováděnou s osobními údaji, jako je shromáždění, zaznamenání, přizpůsobení, pozměnění, použití, uložení, zpřístupnění, blokování nebo zničení.

1.5 Údaje, které o zájemci zpracováváme, budou uloženy po dobu trvání smlouvy a po dobu, po kterou bude trvat zájem zájemce o produkty a služby provozovatele či jiné společnosti ze skupiny Kroužky a poté ještě 3 roky. Poté budou osobní údaje smazány.

1.6 Osobní údaje jsou zpracovávány pro potřebu komunikace se zájemcem a pro potřeby plnění smlouvy. Dále provozovatel osobní údaje zpracovává pro potřeby marketingové, tak aby mohl na základě svého oprávněného zájmu zájemci nabízet prostřednictvím e-mailu své produkty a služby. Zasílání takovýchto informací má zájemce možnost odmítnout v každé takové zprávě a pro tento účel pak osobní údaje zájemce již nebude provozovatel nadále zpracovávat.

1.7 Osobní údaje může provozovatel zpřístupnit v případě potřeby a pouze v rozsahu nezbytném kterékoliv společnosti ze skupiny Kroužky. Osobní údaje může provozovatel rovněž zpřístupnit orgánům veřejné moci v případech stanovených právními předpisy, v případě vyšetřování trestných činů, nebo pokud je jinak povinen zveřejnit takové údaje ze zákona nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci. Osobní údaje dále může provozovatel zpřístupnit poskytovateli kroužků a táborů (inzerentovi) pro účely zprostředkování smlouvy mezi zájemcem a inzerentem.

1.8 V souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů má zájemce právo kdykoliv požadovat přístup k jeho zpracovávaným osobním údajům. Má rovněž právo na opravu nepřesných osobních údajů, právo požadovat, aby provozovatel ukončil zpracovávání a smazal osobní údaje zájemce, aby provozovatel omezil zpracovávání osobních údajů zájemce, právo uplatnit své právo na přenositelnost údajů a podat námitku proti zpracovávání osobních údajů včetně námitky proti profilování.

1.9 Pokud chce zájemce uplatnit kterékoliv ze svých práv nebo klást dotazy ohledně zpracování svých osobních údajů provozovatelem, může provozovatele kontaktovat na e-mailové adrese info@krouzky.cz, na stránce www.krouzky.cz/gdpr-vyuziti-prava nebo na poštovní adrese České mládeže 1096, 460 06 Liberec.

1.10 Rovněž má zájemce kdykoliv právo podat stížnost k příslušnému dozorovému úřadu, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

1.11 Provozovatel přijal technická a organizační bezpečnostní opatření, která jsou nutná k ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem, použitím, změnou nebo výmazem.