Jak zaplatit kroužek

Platba kroužků – úhrada kroužkovného

Rodič (resp. zákonný zástupce dítěte, dále jen rodič) je povinen uhradit kroužkovné ve dvou platbách (kroužek = 30 lekcí / školní rok, jedna platba / 15 lekcí).

První platbu je třeba uhradit hned poté, co rodič e-mailem či jiným způsobem dostane pokyny k platbě. První platba musí být uhrazena nejpozději ke dni zahájení kroužku či do sedmi dnů od přihlášení.

Druhá platba musí být uhrazena nejpozději do 15. února kalendářního roku následujícího po roce zahájení. Kroužkovné se platí na každé škole jinou formou, záleží na dohodě mezi organizací a vedením školy.

Způsoby úhrady:

 • převodem – rodič obdrží na svou emailovou adresu, kterou uvede na přihlášku, veškeré podklady k platbě. Při platbě je vždy nutné vyplnit správný variabilní symbol;
 • hotově – rodič obdrží na svou emailovou adresu, kterou uvede na přihlášku, informaci o kontaktní osobě, která je pověřena výběrem kroužkovného v hotovosti v dané škole;

Pokud není kroužkovné v daných termínech uhrazeno, nebude dítě do kroužku přijato, nebude-li s lektorem nebo společností KROUŽKY písemně dohodnuto jinak. V případě nepřijetí dítěte do kroužku, nepřebírá lektor ani společnost KROUŽKY za dítě po dobu konání lekce kroužku odpovědnost.

V případě, kdy nebude kroužkovné uhrazeno řádně a včas, bude rodič vyzván k úhradě dlužné částky prostřednictvím e-mailu, sms zprávou, telefonicky či písemnou upomínkou. Pokud ani poté nebude kroužkovné uhrazeno, bude případ předán k vymáhání advokátní kanceláři. Náklady s tímto vymáháním spojené budou vymáhány po rodiči.

Jestliže dítě navštíví 5 a více lekcí, nemá uhrazené kroužkovné a nebude kroužek nadále navštěvovat, bude společnost KROUŽKY požadovat úhradu kroužkovného v plné výši.

Jestliže dítě navštíví 2 až 4 lekce, nemá uhrazené kroužkovné a nebude kroužek nadále navštěvovat, bude společnost požadovat úhradu kroužkovného za počet navštívených lekcí.

V případě absence dítěte na lekci (na méně jak na 5 po sobě jdoucích lekcích), organizace neposkytuje finanční, ani jinou kompenzaci.

V případě přerušení nebo ukončení docházky dítěte na kroužek nevzniká nárok na vrácení kroužkovného.

 

Převedení kroužkovného

V případě přerušení nebo ukončení docházky dítěte na kroužek kroužkovné převádíme do dalšího platebního období nebo na jiný kroužek poskytovaný některou ze společností KROUŽKY a to pouze v případě, že je dítě na kroužku nepřítomno z důvodu nemoci více než na 5 po sobě jdoucích lekcích. Poměrnou část kroužkovného sníženou o administrativní náklady převádíme na základě vaší žádosti a lékařského potvrzení.

 

Zrušení kroužku, vrácení peněz, první lekce

Jestliže je kroužek zrušen z organizačních důvodů, je rodičům na základě písemné žádosti (žádost by měla obsahovat jméno a příjmení, školu, kroužek a číslo účtu), která je zaslána e-mailem či na adresu organizace, vrácena poměrná část kroužkovného za neuskutečněné lekce.

Pokud je kroužek řádně zaplacen a účastník se rozhodne po první lekci kroužek nenavštěvovat, je rodičům na základě písemné žádosti vrácena celá platba (žádost by měla obsahovat jméno a příjmení, školu, kroužek a číslo účtu). Žádost je nutné odeslat do pěti dnů od konání první lekce.

 

Řád upomínek

 1. Dítě chodí na kroužek, nemá uhrazeno kroužkovné
 • Organizace odesílá emailem, sms zprávou či písemně na adresu zákonného zástupce výzvu k úhradě kroužkovného, úhrada platby musí být provedena nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy;
 • v případě, že na základě výzvy nedojde k úhradě kroužkovného, nebo k individuální dohodě o platbě kroužkovného, předává organizace pohledávku zastupující advokátní kanceláři k vymáhání pohledávky, dlužná částka bude navýšena o náklady advokátní kanceláře.
  1. Dítě na kroužek již nechodí, navštívilo 2-4 lekce, nemá uhrazeno kroužkovné
 • Organizace odesílá emailem, sms zprávou či písemně na adresu zákonného zástupce výzvu k úhradě poměrné části kroužkovného (dle počtu navštívených lekcí), úhrada platby musí být provedena nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy;
 • v případě, že na základě výzvy nedojde k úhradě poměrné části kroužkovného, nebo k individuální dohodě o platbě kroužkovného, předává organizace pohledávku zastupující advokátní kanceláři k vymáhání pohledávky, dlužná částka bude navýšena o náklady advokátní kanceláře.
  1. Dítě na kroužek již nechodí, navštívilo 5 a více lekcí, nemá uhrazeno kroužkovné
 • Organizace odesílá emailem, sms zprávou či písemně na adresu zákonného zástupce výzvu k úhradě kroužkovného, úhrada platby musí být provedena nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy;
 • V případě, že na základě výzvy nedojde k úhradě kroužkovného, nebo k individuální dohodě o platbě kroužkovného, předává organizace pohledávku zastupující advokátní kanceláři k vymáhání pohledávky, dlužná částka bude navýšena o náklady advokátní kanceláře;
 • Výše nákladů advokátní kanceláře se stanoví v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).