Jak děláme kroužky

Počet lekcí

Kroužky mají zpravidla 30 lekcí za školní rok (pokud je kroužek 2x týdně, 60 lekcí za školní rok). Kroužky končí závěrečnou 30. lekcí (resp 60. lekcí) a předáním vysvědčení, obvykle na přelomu května a června. 15 lekcí kroužků se obvykle nekryje s pololetím školy.

V případě odpadnutí lekce se ukončení kroužku posouvá o týden dále, lekce se nahrazuje.

 

Evidence lekcí

Lektoři vedou Knihu dokumentace kroužků s docházkou a zápisem z každého kroužku, do které můžete kdykoliv nahlédnout. Počet a náplň lekcí můžete také sledovat po zadání vašeho e-mailu a variabilního symbolu do našeho systému – vstup vám zašleme na e-mail na začátku kroužku, případně si o něj můžete požádat e-mailem.

 

Odpadlá lekce

V případě absence lektora děláme vše pro to, aby kroužek neodpadl a byl zajištěn zastupující lektor. Pokud kroužek odpadne, nahradíme jej v nejbližším termínu, nebo prodloužením následujících lekcí tak, aby byly odučeny všechny lekce za celý školní rok. O náhradním termínu kroužku či prodloužení lekcí budete informováni prostřednictvím zaslaného e-mailu, SMS zprávou nebo dopisem, který lektor předá dětem.

 

Informace a kontrola kroužků

V mateřské škole vás budeme o obsahu každého kroužku informovat na nástěnce prostřednictvím našich kroužkovaných letáků, pozvánkou, či e-mailem.

V základní škole vás o průběžném dění v kroužcích, chystaných vystoupeních a soutěžích budeme informovat pozvánkou, informačním letákem či e-mailem.

Kroužky průběžně navštěvují naši inspektoři anebo metodici. Cílem je neustále výuku kroužků zlepšovat. Pro rodiče je možné navštívit ukázkovou hodinu.

 

Místo konání kroužku

Kroužky se konají v učebně, tělocvičně, popř. venkovním areálu školy.

Rodiče vyplněním Přihlášky souhlasí s tím, že lektoři mohou s dětmi chodit  v rámci kroužku ven i mimo areál školy a to zejména v případě kroužku Zálesák.

 

Co s sebou na kroužek

V nabídce našich kroužků naleznete u každého kroužku informaci o tom, co mají mít děti s sebou na kroužek.

 

Pomůcky

K většině našich kroužků si můžete objednat pomůcky v našem e-shopu.

 

Naše společné lekce

S pomocí partnerských organizací pořádáme mimo jiné Florbalový turnaj, Kroužkovanou podívanou či Taneční soutěž.

 

Fotografie a videonahrávky

Rodiče souhlasí s pořizováním fotografií a videonahrávek z výuky kroužků, na nichž mohou být zachyceny jejich děti a souhlasí s jejich následným užitím společnostmi KROUŽKY pro jejich propagační a reklamní účely, tj. zejména jejich umístění na webové stránky společností KROUŽKY, použití v jejich reklamních, či výukových materiálech.

 

Spolupráce

Kdykoliv nám zavolejte dotaz, přání či námět, budeme vám vděčni za jakoukoliv zpětnou vazbu. Pokud se dozvíme sebemenší problém, okamžitě jej budeme řešit ke spokojenosti vás a vašich dětí.

 

Podmínky pro zpracování osobních údajů

Podpisem přihlášky udělil rodič souhlas se zpracováním svých osobních údajů a osobních údajů dítěte (dále jen „Osobní údaje“). Správcem těchto osobních údajů je společnost Dětská agentura Kroužky s.r.o.., IČ: 26481014.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může rodič nebo zákonný zástupce kdykoliv odvolat.

Osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro účely plnění smluvních závazků společností KROUŽKY vůči rodičům, pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely společnosti KROUŽKY (tj. především pro účely zasílání zpráv lektorů rodičům o činnosti dítěte na kroužku, zasílání informací rodičům o akcích pořádaných kroužky, o potřebných pomůckách na kroužky). KROUŽKY neposkytnou shromážděné osobní údaje bez souhlasu rodiče třetí osobě. Osobní údaje klientů budou uchovány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.