Klub komunikace – AJ PRO 2. TŘÍDU

Děti se učí jazyk pomocí prožitku při běžných činnostech (výtvarná výchova, sport, hudební výchova). Hra jako nástroj přirozeného „učení se“ (práce s příběhem/komiksem, upravené dětské hry k zapamatování větných vazeb a slovní zásoby, dramatizace a narativní pantomima). Využití prvků metody CLIL (kontextového učení). Podpora spontánní pozornosti, respektování potřeby fyzické aktivity, práce s přirozenou zvědavostí dětí. Originální a propracovaná metodika a kreativní pracovní listy. Zajímavé pomůcky (maňásek, kartičky) poskytující vizuální i auditivní podporu. Pracovní sešit je zdarma.

Vhodné pro: děti od 7 do 9 let

Délka a čas trvání: v průběhu školního roku proběhne 32 lekcí po 90 minutách

Co mít s sebou: psací potřeby případně jiné dle pokynů lektora

Název projektu: Světem bádání a cizích jazyků

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0009930

Příjemce podpory a realizátor projektu OP VVV: Středisko volného času a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Kroužky pro děti Praha, IČO 03731189

 

Název projektu: Cesta do lepší budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ:02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009928

Příjemce podpory a realizátor projektu OP VVV: Středisko volného času Kroužky pro děti Střední Čechy, IČO 03691381

 

Název projektu: Radost z poznávání světa

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009929

Příjemce podpory a realizátor projektu OP VVV: Základní umělecká škola a Středisko volného času Průhonice, IČO 05825423

 

rozvrh kroužku - Klub komunikace